موضوعات
دروس ارشد نرم افزار
تبلیغات متنی
آخرین دیدگاه‌ها
مطالب پربازدید
پیوندها
نوشته‌های تازه
شرکت های طرف قرارداد


 


 


 


 


آموزش انتگرال به همراه فرمولهای انتگرال
catدسته: سوم دبيرستان تجربی, کتاب درسی

نتگرالها یک بحث اساسی ریاضیات عالی را تشکیل داده که میتوان کاربرد آنرا درتمام علوم طبیعی، انسانی وغیره مورد مطالعه قرارداد.

اولین بار لایب نیتس نماد استانداردی برای انتگرال معرفی کرد. int_{a}^{b} f(x), dx aو b نقاط ابتدا و انتهای بازه هستند و f تابعی انتگرال‌پذیر است و dx نمادی برای متغیر انتگرال گیری است.

از لحاظ تاریخی dx یک کمیت بی نهایت کوچک را نشان می‌دهد. هر چند در تئوریهای جدید، انتگرال گیری بر پایه متفاوتی پایه گذاری شده است. به ادامه مطلب  رجوع کنید.

تابع اولیه

هر گاه معادله مشتق تابعی معلوم باشد وبخواهیم معادله اصلی تابع را تعیین کنیم این عمل را تابع اولیه می نامیم.

تعریف: تابع اولیه y = f(x)را تابعی مانند Y = F(x) + c می نامیم،هرگاه داشته باشیم:

cعدد ثابت (y = F(x) + c)’ = y = f(x)

انتگرال نامعین

تعریف:هرگاه معادله دیفرانسیلی تابعی معلوم باشد وبخواهیم معادله اصلی تابع را معلوم کنیم این عمل راانتگرال نا معیین نامیده و آن را با نماد int نمایش می دهند.

بنا به تعریف نمادint{f(x)}.dx را انتگرال نامعین نامیده وحاصل آن را تابعی مانندF(x) + c در نظر میگیریم هر گاه داشته باشیم: int{f(x)}.dx=F(x)+c با شرط: (F(x) + c)’ = f(x)

انتگرال معین

بنا به تعریف نمادint_a^b f(x).dx را انتگرال معین نامیده و حاصل آن را عددی به صورت زیر تعریف میکنیم: a

aوb را به ترتیب کرانهای بالا و پایین انتگرال مینامیم.

تابع انتگرال‌پذیر

اگر تابعی دارای انتگرال باشد به آن انتگرال‌پذیر گویند.

تعبیر هندسی انتگرال

از نظر هندسی انتگرال برابر است با مساحت سطح محصور زیر نمودار.


نکته! انتگرال نمودار سه بعدی(انتگرال سه گانه)معرف حجم محصور زیر نمودار است.

انتگرال یک تابع مثبت پیوسته در بازه (۰,۱۰) در واقع پیدا کردن مساحت محصور بین خطوط x=0 , x=10 و خم منحنی fx است. aو b نقاط ابتدا و انتهای بازه هستند و f تابعی انتگرال‌پذیر است و dx نمادی برای متغیر انتگرال گیری است.

انتگرال یک تابع مساحت زیر نمودار آن تابع است.

انتگرال گیری

انتگرال گیری به معنی محاسبه سطح زیر نمودار با استفاده از روشها وقوانین انتگرال گیری است.

۱٫f تابعی در بازه (a,b) در نظر می‌‌گیریم. ۲٫پاد مشتق f را پیدا می‌‌کنیم که تابعی است مانند f که و داریم: ۳٫قضیه اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال را در نظر می‌‌گیریم:


بنابراین مقدار انتگرال ما برابر خواهد بود.

به این نکته توجه کنید که انتگرال واقعاً پاد مشتق نیست (یک عدد است) اما قضیه اساسی به ما اجازه می‌‌دهد تا از پاد مشتق برای محاسبه مقدار انتگرال استفاده کنیم. معمولاً پیدا کردن پاد مشتق تابع f کار ساده‌ای نیست و نیاز به استفاده از تکنیکهای انتگرالگیری دارد این تکنیکها عبارت‌اند از :


 • انتگرال گیری به‌وسیله تغییر متغیر
 • انتگرال گیری جزء به جزء : int u, dv=uv - int v, du
 • انتگرال گیری با تغییر متغیر مثلثاتی
 • انتگرال گیری به‌وسیله تجزیه کسرها

روش هایی دیگر نیز وجود دارد که برای محاسبه انتگرالهای معین به کار می‌‌رود همچنین می‌‌توان بعضی از انتگرال ها با ترفند هایی حل کرد برای مثال می‌‌توانید به انتگرال گاوسی مراجعه کنید.

محاسبه سطح زیر نمودار به‌وسیله مستطیل هایی زیر نمودار. هر چه قدرعرض مستطیل ها کوچک می‌شوندمقدار دقیق تری از مقدار انتگرال بدست میآید.


انتگرال هایی معین ممکن است با استفاده از روش های انتگرال گیری عددی ،تخمین زده شوند.یکی از عمومی‌ترین روش ها ،روش مستطیلی نامیده می‌‌شود در این روش ناحیه زیر نمودار تابع به یک سری مستطیل تبدیل شده و جمع مساحت آنها نشان دهنده مقدار تقریبی انتگرال است. از دیگر روش هایی معروف برای تخمین مقدار انتگرال روش سیمپسون و روش ذوزنقه‌ای است. اگر چه روش های عددی مقدار دقیق انتگرال را به ما نمی‌دهند ولی در بعضی از مواقع که انتگرال تابعی قابل حل نیست یا حل آن مشکل است کمک زیادی به ما می‌‌کند.

جدول کامل فرمول های انتگرال

Rules for integration of general functions

int af(x),dx = aint f(x),dx qquadmbox{(}a neq 0 mbox{, constant)},!
int [f(x) + g(x)],dx = int f(x),dx + int g(x),dx
int f'(x)g(x),dx = f(x)g(x) - int f(x)g'(x),dx
int {f'(x)over f(x)},dx= ln{left|f(x)right|} + C
int {f'(x) f(x)},dx= {1 over 2} [ f(x) ]^2 + C
int [f(x)]^n f'(x),dx = {[f(x)]^{n+1} over n+1} + C qquadmbox{(for } nneq -1mbox{)},!

Rational functions

int ,{rm d}x = x + C
int x^n,{rm d}x = frac{x^{n+1}}{n+1} + Cqquadmbox{ if }n ne -1
int {dx over x} = ln{left|xright|} + C
int {dx over {a^2+x^2}} = {1 over a}arctan {x over a} + C

Irrational functions

int {dx over sqrt{a^2-x^2}} = sin^{-1} {x over a} + C
int {-dx over sqrt{a^2-x^2}} = cos^{-1} {x over a} + C
int {dx over x sqrt{x^2-a^2}} = {1 over a} sec^{-1} {|x| over a} + C

Logarithms

int ln {x},dx = x ln {x} - x + C
int log_b {x},dx = xlog_b {x} - xlog_b {e} + C

Exponential functions

int e^x,dx = e^x + C
int a^x,dx = frac{a^x}{ln{a}} + C

Trigonometric functions

int sin{x}, dx = -cos{x} + C
int cos{x}, dx = sin{x} + C
int tan{x} , dx = -ln{left| cos {x} right|} + C
int cot{x} , dx = ln{left| sin{x} right|} + C
int sec{x} , dx = ln{left| sec{x} + tan{x}right|} + C
int csc{x} , dx = ln{left| csc{x} - cot{x}right|} + C
int sec^2 x , dx = tan x + C
int csc^2 x , dx = -cot x + C
int sec{x} , tan{x} , dx = sec{x} + C
int csc{x} , cot{x} , dx = - csc{x} + C
int sin^2 x , dx = frac{1}{2}(x - sin x cos x) + C
int cos^2 x , dx = frac{1}{2}(x + sin x cos x) + C
int sec^3 x , dx = frac{1}{2}sec x tan x + frac{1}{2}ln|sec x + tan x| + C
int sin^n x , dx = - frac{sin^{n-1} {x} cos {x}}{n} + frac{n-1}{n} int sin^{n-2}{x} , dx int cos^n x , dx = frac{cos^{n-1} {x} sin {x}}{n} + frac{n-1}{n} int cos^{n-2}{x} , dx int arctan{x} , dx = x , arctan{x} - frac{1}{2} ln{left| 1 + x^2right|} + C Hyperbolic functions 
int sinh x , dx = cosh x + C
int cosh x , dx = sinh x + C
int tanh x , dx = ln| cosh x | + C
int mbox{csch},x , dx = lnleft| tanh {x over2}right| + C
int mbox{sech},x , dx = arctan(sinh x) + C
int coth x , dx = ln| sinh x | + C
int mbox{sech}^2 x, dx = tanh x + C

Inverse hyperbolic functions

int operatorname{arcsinh} x , dx = x operatorname{arcsinh} x - sqrt{x^2+1} + C
int operatorname{arccosh} x , dx = x operatorname{arccosh} x - sqrt{x^2-1} + C
int operatorname{arctanh} x , dx = x operatorname{arctanh} x + frac{1}{2}log{(1-x^2)} + C
int operatorname{arccsch},x , dx = x operatorname{arccsch} x+ log{left[xleft(sqrt{1+frac{1}{x^2}} + 1right)right]} + C
int operatorname{arcsech},x , dx = x operatorname{arcsech} x- arctan{left(frac{x}{x-1}sqrt{frac{1-x}{1+x}}right)} + C
int operatorname{arccoth},x , dx = x operatorname{arccoth} x+ frac{1}{2}log{(x^2-1)} + C

Definite integrals lacking closed-form antiderivatives

int_0^infty{sqrt{x},e^{-x},dx} = frac{1}{2}sqrt pi
int_0^infty{e^{-x^2},dx} = frac{1}{2}sqrt pi
int_0^infty{frac{x}{e^x-1},dx} = frac{pi^2}{6}
int_0^infty{frac{x^3}{e^x-1},dx} = frac{pi^4}{15}
int_0^inftyfrac{sin(x)}{x},dx=frac{pi}{2}
int_0^frac{pi}{2}sin^n{x},dx=int_0^frac{pi}{2}cos^n{x},dx=frac{1 cdot 3 cdot 5 cdot cdots cdot (n-1)}{2 cdot 4 cdot 6 cdot cdots cdot n}frac{pi}{2} (if n is an even integer and  scriptstyle{n ge 2})
int_0^frac{pi}{2}sin^n{x},dx=int_0^frac{pi}{2}cos^n{x},dx=frac{2 cdot 4 cdot 6 cdot cdots cdot (n-1)}{3 cdot 5 cdot 7 cdot cdots cdot n} (if scriptstyle{n} is an odd integer and  scriptstyle{n ge 3} )
int_0^inftyfrac{sin^2{x}}{x^2},dx=frac{pi}{2}
int_0^infty x^{z-1},e^{-x},dx = Gamma(z)
int_{-infty}^infty e^{-(ax^2+bx+c)},dx=sqrt{frac{pi}{a}}expleft[frac{b^2-4ac}{4a}right]
int_{0}^{2 pi} e^{x cos theta} d theta = 2 pi I_{0}(x)
int_{0}^{2 pi} e^{x cos theta + y sin theta} d theta = 2 pi I_{0} left(sqrt{x^2 + y^2}right)
int_{-infty}^{infty}{(1 + x^2/nu)^{-(nu + 1)/2}dx} = frac { sqrt{nu pi} Gamma(nu/2)} {Gamma((nu + 1)/2))}, (nu ۰\,” />,
int_a^b{f(x),dx} = (b - a) sumlimits_{n = 1}^infty {sumlimits_{m = 1}^{2^n - 1} {left( { - 1} right)^{m + 1} } } 2^{ - n} f(a + mleft( {b - a} right)2^{-n} )

begin{align} int_0^1 x^{-x},dx &= sum_{n=1}^infty n^{-n}     &&(= 1.291285997dots) int_0^1 x^x  ,dx &= sum_{n=1}^infty -(-1)^nn^{-n} &&(= 0.783430510712dots) end{align}
دانلود  کل فرمول های کاربردی  انتگرال

بهمن
۲۰ اسفند ۱۳۹۰

ممنونم از سایت خوبتون جزوه آموزش ریاضی عمومی ۱ رو لازم دارم اگه ممکنه ممنونم

leila
۲۲ اسفند ۱۳۹۰

گرامی دبیرستانی یا دانشگاهی

ali
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱

سلام ممنون ازت

mohsen
۰۸ آذر ۱۳۹۱

خیلی ممنون از سایت خوبتون

ali
۰۴ دی ۱۳۹۱

سلام و باعرض تشکر من دانش آموز پایه ی اول دبیرستان هستم و می خواهم این مبحث را زود تر یاد بگیرم لطفا به من کتاب یا جزوه یا راه حلی معرفی کنید و یا خودتوت این مباحث رو برام توضیح بدین.

leila
۰۴ دی ۱۳۹۱

به این صفحه مراجعه کنید سوالی در مورد انتگرال داشین بپرسید تا توضیح و حل بشه
http://dlbook.net/?p=11977


::ارسال دیدگاه::

*


 

up